Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése

Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Munkaverseny a születésnap tiszteletére

a.

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA                                                   Budapest, 1952. I. 24.
BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG                                                     Szám: B/1/311.
BUDAPEST

Központi Vezetőség
Rákosi Mátyás elvtársnak.
Budapest

Kedves Rákosi elvtárs!

Mellékelten megküldöm Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére indított versenyfelajánlások százalékos kimutatását.
Ezek a számok a hét első napjainak eredményeit mutatják, a jelenlegi állás kb. 5-10 %-[k]al magasabb.

1 drb. melléklet

                                                                       Elvtársi üdvözlettel:
                                                                       Hidas István
                                                                       [a Politikai Bizottság tagja]

*

Rákosi elvtárs születésnapjára indított verseny-felajánlások
százalékos kimutatása

 

I.          ker.                                                              70-75 %
II.        „                                                                    65-70 %
III.       „                                                                    60-65 %
IV.       „                                                                    55-60 %
V.        „                                                                    75 %
VI.       „                                                                    80.8 %
VII.      „                                                                    65-70 %
VIII.    „                                                                     68 %
IX.       „                                                                    51 %
X.        „                                                                    60-65 %
XI.       „                                                                    60-65 %
XII.      „                                                                    60 %
XIII.    „                                                                     60 %
XIV.    „                                                                     68 %
XV.     „                                                                     65 %
XVI.    „                                                                     68 %
XVII.   „                                                                     64 %
XVIII.  „                                                                     87 %
XIX.    „                                                                     56 %
XX.     „                                                                     80 %
XXI.    „                                                                     70 %
XXII.   „                                                                     64 %

Ganz Villany                                                            84 %
Ganz Vagon                                                             72 %
Vörös Csillag Traktor                                             65 %
Kistext                                                                       96 %
Mávag                                                                        78 %
Földalatti Vasút                                                        80 %
Standard                                                                    60 %
Rákosi Művek                                                          60-65 %

Budapest, 1952. I. 24.

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

b.

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA
BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG                                         Budapest, 1952. január 31.
BUDAPEST                                                                          Szám: B/1/404

MDP Központi Vezetőség
Rákosi Mátyás elvtársnak
Budapest

Mellékelten átküldöm az Ipari Termelési Osztály feljegyzését - Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére indított munkaverseny állásáról.

                                                                       Elvtársi üdvözlettel:

1 drb melléklet                                               Hidas [István]
                                                                       [a Politikai Bizottság tagja]

*

MDP Budapesti Pártbizottság                                                 Készült 6 példányban.
Ipari Termelési Osztály                                                           Szigorúan bizalmas.
                                                                                                          Szabó/J.

Feljegyzés

Rákosi elvtárs 60. születésnapja tiszteletére folyó versenyről

A felajánlások számának növekedése az elmúlt héten - a kerületi titkári értekezlet óta - erősebb lendületet vett. Azokban a kerületekben, melyekben a felajánlások szervezése kibontakozott, az összdolgozók 78 %-a, a tagság 80 %-a tett felajánlást. A legjelentősebb ipari kerületeknél azonban még mindig nagy a lemaradás (VIII., IV., XI., XIII., XXI.).
A tapasztalat szerint az elmúlt héten főleg szervezési munkájukat erősítették szervezeteink, sok helyen az agitációs munka rovására.
Egy-két helyen - pl. Duna Cipő - erősen bürokratikus módon gátolták szervezeteink a felajánlások kibontakozását.
(A Duna Cipőgyárban, annak ellenére, hogy a dolgozók több ízben sürgették a felajánlásaik elfogadását, a pártszervezet, arra való hivatkozással, hogy a nyomda még nem készítette el a felajánlási íveket, azt a választ adta, hogy csak azok elkészülte után kezdi meg a felajánlások szervezését. Az űrlapokat 27-28-án osztották ki.)
Megállapítható, hogy az elmúlt időszakhoz képest a felajánlások szervezése erősebb ütemű, de az eredeti célkitűzéseinkhez viszonyítva le vagyunk maradva.
Mint a csatolt táblázat is mutatja, a párttagság példamutatása érvényesül a versenyszakaszban. (A Fémáru- és Szerszámgépgyárban az összdolgozók 88 %-a, a tagság 92 %-a tett felajánlást.) A tagság részéről több olyan vállalás történt, melyeknek tartalma az elmaradóknak való segítségnyújtás. (Új dolgozóknak, 100 % alatt teljesítőknek segítség, stb.)
Egy-két helyen ezen a téren is van lemaradás. Különösen súlyos ez a IV. kerületben, s jelentősebb üzemeink közül a Ruggyantában. (A Ruggyantában, míg az összdolgozók 66 %-a tett felajánlást, addig a tagságnak csak 54 %-a.)
A kerületi és nagyüzemi P[árt]b[izottság]-ok tájékozottsága a verseny jelenlegi helyzetéről meglehetősen gyenge. Értékeléseik és adataik ellentmondanak, bizonytalanok.
A vállalások, felajánlások tartalma zömében mennyiségi, de egyre több helyen - eléggé szélesen - jelentkeznek a sajátos feladatoknak jobban megfelelő felajánlások (minőség, anyagtakarékosság, Rőder, Deák, stb.). A műszakiak felajánlásai közül sok a formális, - ezen a területen vagyunk legjobban elmaradva - szervezeteink többsége nem tud kellő segítséget adni felajánlásaik meghatározásához, s a feléjük vitt politikai munka is gyenge.
Bár a verseny szervezési munkáját még a legtöbb helyen a pártszervezetek végzik, több helyen tapasztalható, hogy egyrészt konkrétabb feladatokkal bízzák meg a DISZ-t és a szakszervezeteket, másrészt egy-két helyen - Fémáru- és Szerszámgép, Kistext, Vörös Csillag - a munka jelentős részét a szakszervezeteknek adták át, s az Ü[zemi] B[izottság]-ot - pl. Fémáru- és Szerszámgépgyár - kétnaponként a Pb. beszámoltatja a verseny helyzetéről.
Az eddig elért eredmények, teljesítések kiértékelése még igen kevés helyen - ott is gyengén - indult meg. Az elért eredmények hiányoznak az agitációból is. A verseny nyilvánossága kevés helyen kielégítő, a szervezési munka elnyomja. Az ellenség munkája elsősorban úgy jelentkezik, hogy azt hangoztatja, a felajánlásnak nincsenek meg az objektív feltételei (Pl. Bamert).

Budapest, 1952. január 30-án.

                                                           Ipari Termelési Osztály

MOL M-KS 276. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

c.  

Részlet a Szervező Bizottság 1952. február 4-i ülésének jegyzőkönyvéből

I.     SZÓBELI JELENTÉS RÁKOSI ELVTÁRS SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE INDÍTOTT MUNKAVERSENY HELYZETÉRŐL
(Előadó: Csergő János elvtárs.)

Az SZ. B. az Operatív Bizottság szóbeli jelentését elfogadja. Megállapítja, hogy Rákosi elvtárs születésnapjára indított munkaverseny szervezése terén komoly eredmények vannak. A dolgozók már jelentős számban tettek felajánlást és javulás van a munkafegyelem megszilárdulása terén is. Az eredmények mellett azonban egyes területeken lemaradás tapasztalható. A Lampart gyárban pl. a dolgozóknak 93 százaléka, a párttagoknak azonban csak 73 százaléka tett felajánlást. A tatabányai, dorogi bányaüzemekben 60 % és a Petőfi- bányaüzemben a munkásoknak csak 40-45 százaléka vesz részt a versenyben. A lemaradt területeket - elsősorban a bányaüzemeket - külön meg kell vizsgálni és szorgalmazni kell a felajánlások további szervezését is.
Az SZ. B. megállapítja, hogy a párt- és tömegszervezeti funkcionáriusok egy részénél bizonyos fokú elbizakodottság tapasztalható. A dolgozók lelkes, jó hangulatára számítva könnyen megoldható feladatnak tekinti Rákosi elvtárs születésnapjára indított munkaversenyben vállalt felajánlások végrehajtását és ezért nem biztosítják megfelelően a felajánlások teljesítését, ellenőrzését stb. Fel kell venni a harcot az elbizakodottság ellen és a dolgozók lelkes hangulatára támaszkodva minden intézkedést meg kell tenni a verseny sikeréért. Különösen a fiatalokat kell még fokozottabban mozgósítani a termelésben való helytállásra.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a dolgozók lelkesedése és kezdeményezése mögött egyes helyeken elmaradnak a gazdasági vezetők, akik nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy munkájukkal alátámasszák és előrelendítsék a versenyt. A szakvezetőknek komoly erőfeszítéseket kell tenniök, hogy az anyagellátást és egyéb műszaki feltételeket megfelelően és időben biztosítsák. Az Operatív Bizottság hívja fel az illetékes minisztériumok figyelmét a felsorolt hibákra. A minisztériumok azonnal tegyék meg a szükséges intézkedéseket a hibák kijavítására.
Az SZ. B. helyteleníti nagyszámú külön ifjúsági termelési részlegek (üzemrészek, bányák frontok) szervezését. Az ifjúsági brigádok létrehozását sem kell túlzásba vinni, mert az átszervezés zavarja a szakképzést és a termelés folyamatosságát. A Kohó- és Gépipari Minisztérium jelentése szerint a vasiparban nem kielégítő a munkaversenyben résztvevő ifjak és nők száma. Az Operatív Bizottság, a DISZ és az MNDSZ vezetősége vizsgálja meg a kérdést.
Rákosi elvtárs születésnapjára indított munkaverseny sikerének elsősorban az első negyedévi terv eredményeiben kell megmutatkoznia. A negyedévi terv teljesítésének, illetve túlteljesítésének az összes iparágban ezért igen komoly politikai jelentősége van. Január hónapban több iparág nem teljesítette tervét. A januári lemaradást be kell hozni, teljesíteni kell a február havi tervet és a március havi terv teljesítését, illetve túlteljesítését március 9-ig biztosítani kell.

A munkaverseny továbbfejlesztése érdekében jelenleg két központi feladat végrehajtását kell biztosítani.
1.) Biztosítani és ellenőrizni a versenyvállalások teljesítését.
2.) Biztosítani a verseny nyilvánosságát.

A munkaversenyt, a felajánlások teljesítését szorosan össze kell kapcsolni a január 12-i termelési értekezleten Gerő elvtárs beszédében és Rákosi elvtárs felszólalásában felvetett feladatok megoldásával. A minisztériumoktól egészen a munkásokig olyan közszellemet kell kialakítani, hogy a felajánlások nem teljesítése, a tervfegyelem, a munkafegyelem megsértése szégyen legyen. Már a vállalást követő napon ellenőrizni kell a felajánlás teljesítését.
Az SZ. B. elvben helyesli a második Sztahanovista Kongresszus szervezésére vonatkozó javaslatot. A javaslatot jóváhagyásra a Titkárság elé kell terjeszteni.

MOL M-KS 276. f. 55. cs. 192. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Szervező Bizottság) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

Részlet a Szervező Bizottság 1952. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

I. SZÓBELI JELENTÉS RÁKOSI MÁTYÁS ELVTÁRS SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE INDÍTOTT MUNKAVERSENY HELYZETÉRŐL
(Előadó: Csergő János elvtárs.)

Az SZ. B. megállapítja, hogy Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére indított munkaverseny szervezése terén komoly lemaradás és mulasztás van. Az illetékes párt és állami szervek, tömegszervezetek nem használják fel megfelelően Rákosi elvtárs születésnapjával kapcsolatban a dolgozók között kialakult kedvező hangulatot. Komoly hiba, hogy lényegében nem hajtották végre a SZ. B. február 4-i határozatait. Az Operatív Bizottság nem tartja megfelelően kézben a munkaversenyt és nem tájékoztatja kellően a vezető pártszerveket. Az Operatív Bizottság ne csak regisztrálja a versennyel kapcsolatos eseményeket, adatokat, hanem operatív intézkedésekkel biztosítsa a párthatározatok, a február 4-i Sz. B. határozat maradéktalan végrehajtását.
A főfeladat a K. V. Párt- és Tömegszervezetek, Agit. Prop., és Államgazdasági Osztályán, valamint a SZOT, a DISZ és az MNDSZ központján keresztül biztosítani a felajánlások teljesítését, túlteljesítését. (A versenyvállalásban elmaradt területeken azonban továbbra is lehet versenyvállalást szervezni.) Meg kell szervezni, hogy minden üzem, műhely és dolgozó vállalásának teljesítését a helyszínen ellenőrizzék. A helyi szakszervezeti szervek biztosítsák a verseny ellenőrzését és nyilvánosságát és azt, hogy a dolgozók brigádonként termelési értekezleteken vitassák meg a vállalt kötelezettségek teljesítésének és túlteljesítésének módját. Dicsérjék meg az élenjárókat, bírálják az elmaradottakat.
Az eddiginél jobban kell népszerűsíteni a versenyben kitűnt dolgozókat. A sajtóban rendszeresen ismertetni kell az élenjárókat és a legjobban elmaradottak neveit.
A sajtóban, rádióban, egyéni agitációban és egyéb módon szorgalmazni kell a Loy-mozgalom népszerűsítését, kiszélesítését, jelentőségének tudatosítását. A „Termelj ma többet, mint tegnap" mozgalom segítségével nap mint nap minden területen biztosítani kell a vállalt kötelezettségek teljesítését, túlteljesítését. Különös tekintettel az első negyedéves terv teljesítésére és túlteljesítésére.
Az SZ. B. nem fogadja el a „Rákosi-hét" szervezésére vonatkozó javaslatokat, mert a „Rákosi-hét" után a termelés visszaesése következhetne be. Rákosi elvtárs születésnapjára indított munkaversenyt megállás nélkül kell továbbfejleszteni, - az új felajánlások teljesítésén keresztül - április 4., május 1-e stb. tiszteletére indított munkaversenyszakaszra, az évi terv teljesítésére.
A minisztériumok figyelmét fel kell hívni, hogy fokozottabban foglalkozzanak a munkaverseny kérdéseivel. Biztosítsák, hogy az anyagellátásban ne legyen fennakadás.
Az SZ. B. megbízza az Operatív Bizottságot, hogy Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére indított munkaverseny helyzetéről február 18-án szóbeli jelentést adjon az SZ. B.-nek. A legfontosabb adatokat, számokat írásban (egy oldalon) kell beterjeszteni.

MOL M-KS 276. f. 55. cs. 193. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP  Szervező Bizottság) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

Részlet a Szervező Bizottság 1952. március 3-i ülésének jegyzőkönyvéből

I. SZÓBELI JELENTÉS RÁKOSI MÁTYÁS ELVTÁRS SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE INDÍTOTT MUNKAVERSENY HELYZETÉRŐL
(Előadó: Csergő János elvtárs.)

Az Sz. B. megállapítja, hogy Rákosi Mátyás elvtárs születésnapja tiszteletére indított munkaverseny szervezésében, a vállalások teljesítésében komoly eredmények vannak. Azonban az eredmények nagyobbak is lehetnének, ha az illetékes állami, párt és tömegszervezeti szervek jobban felhasználnák a lehetőségeket, jobban támaszkodnának a tömegek alulról jövő kezdeményezésére és lelkesedésére. Komoly hiba, hogy egyes iparágakban és több döntő üzemben (Győri Vagon, Ganz Vagon, Ganz Hajó, Mávag, R[ákosi] M[átyás] Gépgyár, bányászok stb.) a tervteljesítésben és a versenyvállalások teljesítésében lemaradás mutatkozik. Párt, tömegszervezeti és állami vonalon maximális erőfeszítést kell tenni, hogy elsősorban a döntő üzemekben (ahol jelentős mennyiségű exportárut is termelnek) a tervteljesítésben és a felajánlások teljesítésében tapasztalt lemaradást behozzák.
A tervek, illetve a felajánlások teljesítésének akadálya az átmeneti anyaghiány és a munka szervezetlensége is. A Sz. B. ismételten felhívta erre a figyelmet, a szakvezetés mégsem biztosította a verseny zavartalan menetét. A Sz. B. megbízza az Államgazdasági Osztályt, vizsgálja meg a kérdést és a felelősségre vonásra tegye meg az illetékes helyen a szükséges javaslatokat.
A Sz. B. felhívja a pártbizottságok, tömegszervezetek és állami funkcionáriusok figyelmét, hogy a vállalások végrehajtásához és a munkaverseny továbbfejlesztéséhez - különösen a lemaradt és döntő üzemekben - a helyszínen nyújtsanak fokozottabb segítséget. A pártbizottságok és pártszervezetek, a szakszervezet és a DISZ sürgősen gondoskodjanak arról, hogy személy szerint megállapítsák: kik nem teljesítették vállalásaikat. Az elmaradottakat politikai felvilágosító munkával mozgósítani kell a vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az egyéni és csoportos agitációban, a sajtóban és rádióban fokozottabban kell tudatosítani, hogy Rákosi elvtársnak tett felajánlás teljesítése becsületbeli kötelesség. A felajánlások teljesítésénél nemcsak a mennyiséget, hanem a munka minőségét is figyelembe kell venni.
Az Operatív Bizottság tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a párt és tömegszervezetek, a versenyszakasz utolsó napjaiban maximálisan mozgósítsák a dolgozókat a felajánlások teljesítésére. A K. V. Párt- és Tömegszervezetek Osztálya a megyei titkárok, Hidas István elvtárs a Budapesti kerületi és üzemi párttitkárok, a SZOT és DISZ pedig az illetékes tömegszervezeti funkcionáriusok figyelmét hívja fel arra, hogy március hónap első dekádjának tervét túl kell teljesíteni, mert csak így biztosíthatják az első negyedévi felemelt tervfeladatok végrehajtását.
Rákosi Mátyás elvtárs születésnapja tiszteletére indított munkaverseny az utolsó napokban lelkesebb, fokozottabb lendülettel folyjék. Ügyelni kell azonban arra, hogy március 9-e után ne következzen be a verseny lendületében visszaesés, hanem a dolgozók további erőfeszítéseket tegyenek a második dekád, az első negyedévi terv sikeres teljesítésére, illetve túlteljesítésére. Ezért az agitációban nem kell kihangsúlyozni a verseny finisét.
Az Operatív Bizottság vizsgálja meg a verseny továbbfolytatásának kérdését és biztosítsa, hogy a sajtóban időben (szombat) megjelenjen a felhívás vagy cikk, riport, nyilatkozat a verseny továbbfolytatására. A dolgozók a negyedévi tervek figyelembevétele mellett, a havi tervek teljesítésére tegyenek vállalásokat.
Az 1952. január 12-i országos gazdasági aktívaértekezleten felvetett kérdésekkel való foglalkozás kezd háttérbe szorulni. Erre a veszélyre párt, tömegszervezeti és állami vonalon fel kell hívni a figyelmet. A Gerő elvtárs beszédében és Rákosi elvtárs hozzászólásában felvetett kérdésekkel fokozottabban foglalkozzon a sajtó és rádió, és ami a legfőbb, konkrét intézkedéseket tegyenek a végrehajtás biztosítására.
Február hónap közepén a dolgozók felajánlásait több iparágban beszámították a tervteljesítésbe és a tervet felemelték. A Sz. B. helyesnek és szükségesnek tartja a tervek felemelését, de a végrehajtásnak ezt a módját nem helyesli, mert ez fékezi a dolgozók lelkesedését. Megfosztja a munkásokat a sikeres munka elvégzésének örömétől és zavarja a munkaverseny további fejlődését. A Sz. B. felhívja az illetékes minisztériumok figyelmét arra, hogy a kérdést vizsgálják meg és a jövőre nézve vonják le a tanulságokat.

MOL M-KS 276. f. 55. cs. 196. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Szervező Bizottság) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

Részlet a Szervező Bizottság 1952. március 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

II. SZÓBELI JELENTÉS RÁKOSI MÁTYÁS SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE INDÍTOTT MUNKAVERSENYRŐL
(Előadó: Csergő János elvtárs.)

A Sz. B. a jelentést nem fogadja el. Megállapítja, hogy a jelentésben ellentmondások vannak. Megállapítja a dolgozók lelkes részvételét a munkaversenyben, a nagy eredményeket, mégis a legdöntőbb iparágakban és üzemekben nemcsak hogy nem teljesítették túl a tervet, de elmaradtak annak teljesítésében.

Az Operatív Bizottság jelentése nem viszi előbbre a probléma megoldását, nem tárja fel a bajok gyökerét. Felveti ugyan a műszaki vezetés hibáit, de az értékelés egyoldalú, mert ugyanakkor nem veti fel a pártszervezetek, szakszervezetek, DISZ, sajtó és a központi szerveknek a hibáit. Bár komoly lemaradás van a műszaki vezetés terén, a helyi pártszervezetek, pártbizottságok, valamint a központi szervek, az Operatív Bizottság sem tett meg mindent annak érdekében, hogy mozgósítsák a műszaki vezetést és a dolgozó tömegeket a vállalások elvégzésére.
A pártszervezeteknek, a szakszervezetnek és DISZ-nek helyileg is jobban kell mozgósítani a műszakiakat, a dolgozókat a tervek teljesítése érdekében. Maximálisan mozgósítani kell az első ¼ évi tervteljesítésre, sőt túlteljesítésre. Fordítsanak nagyobb figyelmet a műszakiak között folyó politikai felvilágosító munkára.
Az Operatív Bizottság folytassa tovább a munkáját április 4. versennyel kapcsolatban, javítsa meg az ellenőrzést és operatív intézkedéseket. Vizsgálja meg, miért megy rosszul a termelés a legdöntőbb üzemekben.
A Sz. B. megbízza az Operatív Bizottságot, hogy a központi osztályok, az illetékes minisztériumok, esetleg a tömegszervezetek bevonásával 10 döntő nagyüzemben vizsgálják meg a munkaverseny lemaradásának okait, milyen kérdéseket mulasztott el a szakvezetés, a pártszervezet, a szakszervezet és a DISZ és 1 héten belül készítsen jelentést a Sz. B.-nek. Az anyagot úgy készítsék el, hogy a tapasztalatokat felhasználjuk az egész ország területére.
Felelős: Csergő János elvtárs.
A Mezőgazdasági- és Szövetkezeti Osztály jelöljön ki egy elvtársat a munkaversennyel foglalkozó Operatív Bizottságban való részvételre.

MOL M-KS 276. f. 55. cs. 198. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Szervező Bizottság) Gépelt, eredeti tisztázat.

*  

Részlet a Szervező Bizottság 1952. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

I. JELENTÉS 11 NAGYÜZEMBEN RÁKOSI MÁTYÁS ELVTÁRS SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉRE INDÍTOTT MUNKAVERSENYBEN MUTATKOZÓ LEMARADÁSRÓL
(Előadó: Csergő János elvtárs.)

A Sz. B. az előterjesztést alapul elfogadja. Megállapítja, hogy a bejelentés nem ad kielégítő választ arra, mi az oka annak, hogy bár a vállalások szervezésénél és a versenyben nagy lendület tapasztalható a teljesítés mégis alacsony. Az értékelés az okok között helytelenül az „objektív" tényezőket domborítja ki, holott a hibák elsősorban szubjektív okokból adódnak.
A párt-, a szakszervezeti és a gazdasági vezetők egy része nem veszi elég komolyan a munkaversenyben vállalt feladatok teljesítését és nem harcolnak elég következetesen azok végrehajtásáért. Az elvtársak különösen könnyen vállalnak és a felajánlások nem mindig reálisak. A vállalások, a terv teljesítése és túlteljesítése a párt, a szakvezetés és a dolgozók számára egyaránt becsületbeli kötelesség. A munkaversenyt és a vállalásokat az eddiginél sokkal komolyabban kell venni és biztosítani kell a vállalások maradéktalan teljesítését, túlteljesítését.
A lemaradt üzemekben a hibák abból is adódtak, hogy a szakvezetés nem biztosította megfelelően a versenyvállalások konkrét helyi (egyénenként és brigádokig) ellenőrzését, nyilvántartását, rendszeres értékelését. A műszaki értelmiségiek nem foglalkoztak megfelelően a versennyel a vállalások teljesítésének segítésével és biztosításával. A K. V. Államgazdasági Osztálya a minisztériumokon keresztül biztosítsa, hogy a vállalásokat egészen az egyénekig és brigádokig nyilvántartsák és ellenőrizzék. A szakvezetés biztosítsa a szükséges nyersanyagot, műszaki és technikai feltételeket. A párt és szakszervezetek az eddiginél többet törődjenek a műszaki értelmiségiek versenybe való bevonásával.
A szakszervezetek hibájából komoly hiányosságok vannak a munkaverseny nyilvánossága és a konkrét helyi agitáció terén is. A vállalások ellenőrzésének hiányából adódik, hogy az agitátoroknak nincs elég konkrét érvük a versenyvállalás teljesítése érdekében folytatott politikai munkában. A népnevelőknek ismerniök kell a jó eredményt elérő dolgozókon kívül a felajánlásukat nem teljesítő dolgozókat is, hogy név szerint, konkrétan tudjanak érvelni.
Az eddiginél jobban kell foglalkozni a sztahanovisták, különösen az újak népszerűsítésével. Fel kell használni erre a sajtó és rádió mellett a faliújságokat, versenytáblákat és a szemléltető agitáció egyéb helyi eszközeit is.
A munkaverseny szervezésére vonatkozóan (nyilvántartásra, ellenőrzésre, értékelésre, nyilvánosságának biztosítására) új határozatra nincs szükség. A pártbizottságok, a szakszervezetek és a szakvezetés biztosítsák a már meglévő határozatok végrehajtását.
Helytelen és fékezi a munkaverseny lendületét az az álláspont, hogy a munkaverseny megfelelő szervezésének legfőbb akadályozója a tervfelbontás hiánya. A versenyvállalások alapja a norma teljesítése és túlteljesítése lehet. A versenyt tovább kell szervezni május 1-re.
[...]
Az Operatív Bizottság a Sz. B. határozatát juttassa el a párt, állami, szakszervezeti és DISZ szervekhez és biztosítsa annak végrehajtását.

MOL M-KS 276. f. 55. cs. 200. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Szervező Bizottság) Gépelt, eredeti tisztázat.

d.

Rákosi elvtárs születésnapjára

A Pécsi Nemzeti Színház Szakszervezeti Bizottsága szeretett Rákosi elvtársunk 60. születésnapjának tiszteletére, versenyre hívja az ország valamennyi színházának szakszervezeti bizottságát.

Versenypontok a következők:
1.)    A tagdíjmorál megjavítása, május 1-re a 100 % elérése.
2.)    A bizalmi-, társadalombiztosítási tanács-, bér- és termelési albizottság, kultúr nevelési albizottság tanfolyamainak március hó 15-re való befejezése.
3.)    A munkafegyelem megszilárdítása. Bevezetjük a „tíz perces mozgalmat" az egész színház bevonásával, továbbá széles agitációs munkával a vétségek számát 50 %-ra csökkentjük.
4.) Az összes jelentések határidő előtti beküldése.
5.) Hetenként megtartjuk az SZ.B. üléseket és az ott felvetődött problémákat a legrövidebb időn belül orvosoljuk.
6.) Rákosi elvtárs 60. születésnapjának tiszteletére a színház összes dolgozóját beszervezzük a munka felajánlásokra és azok teljesítését elősegítjük.
7.) A színház valamennyi dolgozóját, akik még nem szakszervezeti tagok, meggyőzés útján beszervezzük a szakszervezeti tagok soraiba.
8.) A Vöröskeresztes tanfolyamra a színház dolgozóinak 25 %-át beszervezzük és a tanfolyam jó menetét szakelőadóval biztosítjuk.

Ezzel a versennyel is be akarjuk bizonyítani szeretetünket Rákosi elvtárs iránt. A verseny célja továbbá az, hogy megjavítsuk a színházak szakszervezeti bizottságainak munkáját a munkafegyelem, az oktatás és a dolgozók érdekvédelme terén.
A versenyt helyben a Versenybizottság, az Ellenőrző bizottság és a helyi Pártszervezet ellenőrzi, melyről kéthetenként jelentést küldenek a Központnak.
Az SZ.B. szintén 2 heti összefoglalóban közli a verseny állását a Központtal.
A verseny kiértékelésére a Művészeti Dolgozók Szakszervezetének Központját kértük fel.
A verseny időtartama, illetve határideje f. évi május hó 1.

Pécs, 1952. évi január hó 31-én.

(Csanálossy Zoltán)
Sz.B. elnök

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ
Üzemi Bizottsága

MOL XIX-I-3-a-137-5-10-1952. 153. doboz (Magyar Országos Levéltár Népművelési Minisztérium Általános iratok.) Gépelt, eredeti tisztázat.

Ezen a napon történt október 20.

1944

A szegedi MKP székházban a KISZ megtartja nyilvános alakuló ülését.

1956

Az ELTE jogi karán Hajnóczy kör, a Közgazdaságtudományi Egyetemen Széchenyi kör alakult. – Az egyetemek közös vitafórumaként létrejött a...Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Személyes sorsok, egyéni életutak – II.

 

A történelem iránt érdeklődők körében egyre nagyobb figyelem övezi a személyes sorsok, az egyéni életpályák alakulását. Jogos elvárás, hogy a múltat kutató szakemberek – történészek, levéltárosok – ne csak a nagy társadalmi, gazdasági, politikai összefüggéseket vizsgálják, hanem emellett a „megélt történelem sokszínűségét” is bemutassák. Hiszen a kortársi tapasztalatok közvetítésével, egy-egy életút részletes megrajzolásával közelebb hozhatják a rég letűnt korszakokat, azok változatos mindennapjait. Az ún. „nagy személyiségek” életrajzai mellett a hétköznapi emberek sorsa is érdeklődésre tarthat számot. Izgalmas feladat nyomon követni, hogy a múltban ki miként cselekedett egy adott élethelyzetben, milyen döntéseket hozott, hogyan vélekedett egy bizonyos történelmi eseményről, vagy milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Mindenki a saját tapasztalatai alapján élte meg az ország sorsfordító pillanatait vagy hosszabb-rövidebb korszakait: a 20. századnál maradva például az első világháborút, az összeomlást, Trianont, a második világháborút, a holokausztot, a több évtizedes kommunista diktatúrát és szovjet megszállást, majd pedig a rendszerváltást s az azt követő éveket.

Az ArchívNet idei 3–4. számának témája: „Személyes sorsok, egyéni életutak”. Technikai okok miatt a két szám külön jelenik meg: a 3-as szeptember 2-án, míg a 4-es október 15-én. A most megjelenő 4. számban egymástól teljesen eltérő személyes sorsokkal ismerkedhetünk meg. Első írásunk szerzője, Veres Emese-Gyöngyvér az első világháborús barcasági csángó hősök nyomait követve jutott el a bécsi hadtörténeti levéltárba, ahol ráakadt a nagyszebeni August von Spiess ezredes mindeddig ismeretlen, német nyelvű hadinaplóira. Ezekből közlünk most egy rövid, magyarra lefordított részt. Cseres Judit és Gergely Ferenc a több mint negyedszázada elhunyt Kossuth-díjas író, Cseres Tibor 1956-os naplójegyzeteit adja közre. Ezek hűen tükrözik az író akkori lelki állapotát, a forradalom és szabadságharc eseményeihez való viszonyát. Garadnai Zoltán és Illyés Mária forrásközlése egy másik neves író, Illyés Gyula François Mitterrand francia elnökkel való 1982. július 9-i négyszemközti találkozóját ismerteti francia források alapján. Az eddigieknél árnyaltabb megvilágításba helyezi a francia elnök ott elhangzott szavait, és bemutatja Illyés Gyula szerepét a magyar–francia kapcsolatok történetében. Zubovits Fedor, a legendás katona, feltaláló, diplomata, sport- és közéleti ember gazdag életpályájáról korábban már több írás is megjelent az ArchívNetben. Kazareczki Noémi ezúttal a huszárkapitány lovagias afférjait és peres ügyeit tárja az olvasó elé. Összeállításunkat Salga Kristóf zárja, aki egy régiségpiacon vásárolt könyv lapjai közül véletlenül előkerült két magánlevelet ismertet. Mindkettőt Magyarországról kitelepített németek írták szigetcsépi ismerőseiknek 1948-ban. E levelek is tanúsítják, hogy a hazájukból elűzött németek nem szakították meg a kapcsolatot Magyarországgal, és továbbra is összeköttetésben maradtak korábbi jó ismerőseikkel, barátaikkal.

Budapest, 2019. október 15.

A szerkesztők