Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése

Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Források  

a.  

Javaslat Rákosi Mátyás 60. születésnapjának megünneplésére

SZIGORÚAN BIZALMAS!
Készült 7 példányban.

Javaslat

Rákosi elvtárs 60. születésnapjának
megünneplésére

1.) Március 8-án (pénteken) a Párt és a Kormány által rendezett ünnepi ülés az Operában. A Párt és a Kormány nevében Gerő Ernő elvtárs tartson beszédet.
2.) A Szabad Nép közli március 9-én a Központi Vezetőség levelét Rákosi elvtárshoz és vezércikket. Felelős: Révai József elvtárs.
3.) Az ünnepség előtt a DISZ tartson fáklyás felvonulást a Sztálin úton az Opera előtt.
4.) Március 9-én, szombat délután az ország pártszervezetei rendezzenek ünnepi pártnapokat, kultúrműsorral egybekötve. Szombat délelőtt iskolai ünnepségek keretében emlékezzenek meg Rákosi elvtárs születésnapjáról.
5.) Március 9-re alapítsunk az általános, közép- és főiskolák tanulói számára tanulmányi versennyel összekötött Rákosi Mátyás ösztöndíjat, mely a legjobb diákok megfelelő továbbképzését fokozottan biztosítsa.
6.) Művészeti téren:
     a.) Kisfaludy Stróbl Zsigmond haladéktalanul kapjon megbízást Rákosi elvtárs portréjának megmintázására és Poór Bertalan, arcképének megfestésére.
     b.) A Népművelési Minisztérium és az Írószövetség támogassa Rákosi elvtárs életéről szóló versek, elbeszélések és drámai művek megírását. Különös figyelmet kell szentelni az ifjúsági irodalomnak.
7.) A miskolci műegyetemet nevezzük el Rákosi elvtársról. Jelöljünk meg emléktáblával néhány olyan épületet és helyet, melyekhez Rákosi elvtárs életének jelentős eseményei kapcsolódnak.
8.) A Munkásmozgalmi Intézet készítsen elő Rákosi elvtárs életéről kiadványt kb. 10 ív terjedelemben. Előkészítik: Réti László és Karinthy Ferenc elvtársak. Végső formába önti egy kijelölendő szerkesztőbizottság.
9.) A Munkásmozgalmi Intézet új épületében (Kúria) rendezzen kiállítást Rákosi elvtárs életéről és harcairól, továbbá ajándék-kiállítást.
10.) Az ünnepség előkészítésére pártbizottságot javasolok, melynek vezetője Révai elvtárs legyen.

Budapest, 1951. augusztus 27.

                                                                       Révai József s. k.

*

Részlet az MDP KV Titkársága 1951. augusztus 29-i ülésének határozatából

2.) Javaslat Rákosi elvtárs 60. születésnapjának megünneplésére.
Előadó: Révai József elvtárs.

A Titkárság a beterjesztett javaslatot az alábbi módosításokkal fogadja el:
A 7.) pont második mondata kimarad.

5.) pontban: Március 9-ére alapítsunk középiskolás és főiskolás tanulók számára tanulmányi versenyt díjjal és megfelelő éremmel.

Az ünnepséget előkészítő pártbizottság vezetője Révai József elvtárs, tagjai: Gerő Ernő, Farkas Mihály, Kovács István, Kristóf István és Horváth Márton elvtársak.

Ajándékot szervezetten, főként a legnagyobb üzemek készítsenek. A részleteket a pártbizottság dolgozza ki.

Rákosi elvtársat 60. éves születésnapja alkalmával a Köztársasági Érdemrend I. fokozatával kell kitüntetni.

MOL M-KS 276. f. 54. cs. 158. ő. e. (Magyar Országos Levéltár, MDP Központi szervei Titkárság.) Gépelt, eredeti tisztázat.

  

b.

Javaslat

Rákosi elvtárs születésnapjának megünneplésére

 

1.) Operaházi ünnepi ülés
a) A március 8-i operaházi ünnepi ülés előzetes tervét mellékeljük. (1. sz. melléklet.)
b) Az ünnepi ülés és a kultúrműsor közötti szünetben a DISZ 10 000 ifjú mozgósításával tartson fáklyás felvonulást a Sztálin úton az Opera előtt.

2.) A „Rákosi Mátyás élete képekben" c. kiadvány fényképeiből a Központi Agit. Prop. Osztály készítsen 5 falitáblából álló kiállítási anyagot a pártszervezetek, tömegszervezetek helyiségei, iskolák, kultúrházak, honvédségi kultúrszobák számára 5000 példányban. Terjesztési ár kb. 30 frt.

3.) A SZOT és a Népművelési Intézet adjon ki 20 000 példányban műsorfüzetet az ünnepi pártnapok kultúrműsora, a tömegszervezetek rendezvényei számára.

4.) A DISZ szervezze meg február 1-20. között a magyar ifjúság Rákosi elvtárshoz intézett levelének aláírását. A fiatalok írják nevük mellé a születésnap megünneplésére tett felajánlásukat, illetve annak teljesítését. (2. sz. melléklet a levél szövege.)

5.) Rákosi elvtárs életéről készülő kiadvány kéziratának felülbírálására szerkesztőbizottságot javaslunk. (3. sz. melléklet.)

6.) A Közoktatásügyi Minisztérium tervét a tanulmányi versennyel egybekötött Rákosi díj alapításáról mellékeljük. (4. sz. melléklet.)

1 .sz. melléklet

A március 8-i operaházi ünnepség előzetes terve

1.) Himnusz.
2.) Dobi István elnöki megnyitója.
3.) Gerő Ernő elvtárs ünnepi beszéde.
4.) A Központi Vezetőség levelét felolvassa Farkas Mihály elvtárs.
5.) A SZ.K./b/P. üdvözlő táviratának felolvasása.
6.) Küldöttségek üdvözlése:

a.) munkásküldöttség (sztahanovisták)
b.) parasztküldöttség
c.) honvédküldöttség
d.) úttörőküldöttség
e.) ifjúsági küldöttség.

A három utóbbi küldöttség nagyobb számú lesz, a nézőtér széksorainak közét is betöltik.
7.) Az egyes küldöttségek üdvözlése között felolvassuk a testvérpártok üdvözlő táviratainak egy részét.
8.) Internacionálé.
Az ünnepi ülés kezdete 6 óra 30 perc, időtartama 2 óra 30 perc.
9.) Az ünnepi ülés és a kultúrműsor közötti 30 perces szünetben Rákosi elvtárs az Operaház erkélyéről fogadja az ifjúság fáklyás felvonulását.
10.) A kultúrműsor időtartama 2 óra. A műsor tervét február 5-ig bemutatjuk.

2. sz. melléklet

A magyar ifjúság levele Rákosi elvtárshoz

A magyar nép vezérének, a magyar ifjúság tanítójának és barátjának, Rákosi Mátyás elvtársnak a Dolgozó Ifjúsági Szövetség tagjaitól, úttörőktől és az egész dolgozó és tanuló ifjúságtól.

Drága Rákosi elvtárs, forrón szeretett édesapánk!

60. születésnapján határtalan szeretet és hála szavaival fordulunk Önhöz a szabad Magyar Népköztársaság fiai és leányai, DISZ tagjai és úttörői, ifjúmunkások, dolgozó paraszt fiatalok, főiskolai, középiskolai és általános iskolai ifjúság és fegyveres erőink ifjú harcosai és tisztjei. Teljes szívünkből forró szeretettel köszöntjük Önt, drága Rákosi elvtárs születésnapja alkalmából és kívánunk Önnek dolgozó népünk, ifjúságunk üdvére és boldogságára jó egészséges és hosszú életet.
Rákosi elvtárs, Önben a haladó emberiség és a világ dolgozói vezéreinek, Leninnek és Sztálinnak legjobb magyar tanítványát tiszteljük. Rákosi elvtárs, Önre, mint nemzetünk nagyjai és szabadságharcosai - Dózsa, Rákóczi, Kossuth és Petőfi méltó örökösére tekintünk. Rákosi elvtárs, Önben hatalmas Pártunk alapítóját, a dicsőséges Tanácsköztársaság hős vezetőjét, az ellenforradalmi harcok rettenthetetlen és bátor harcosát tiszteljük. Önnek köszönhetjük, hogy Pártunk a lenini-sztálini tanításokat követve, a Szovjetunió segítségére támaszkodva a felemelkedés útján vezeti népünket, ragyogó jövőnk, a szocializmus és a kommunizmus felé. Köszönjük Önnek ragyogó jelenünk boldog napjait. Köszönjük Önnek, hogy megismerhettük az élet ezernyi szépségét és még szebb ígéretét annak a jövőnek, melynek kapui már ma kitárulnak előttünk. Köszönjük Önnek egész boldog életünket, amelynek eljöveteléért annyit harcoltak apáink. Rákosi elvtárs, az Ön tetteinek nagysága felülmúl mindent, amiről valaha is álmodoztak nemzetünk legjobbjai.
A felszabadulás dicső napjától az Ön vezetésével megváltozott népünk és ifjúságunk élete. Tudjuk, hogy az urak Magyarországában szüleinknek és testvéreinknek elnyomatás, jogtalanság, munkanélküliség volt a sorsa. Ismerjük a tőkés és gyarmati országokban élő dolgozók és ifjak elnyomatását, szenvedéseit. Hazánkban ez az idő örökre elmúlt. Szabadságunkat, a tartós békét, az alkotó munka, tanulás, művelődés ezer lehetőségét a Szovjetuniónak, nagy Pártunknak és Önnek köszönhetjük.

Drága Rákosi elvtárs!

A magyar ifjúság határtalan odaadással és mély szeretettel hordja szívében az Ön képét, Ön mindenütt és mindig velünk együtt van. Önről veszünk példát, amikor arra törekszünk, hogy hazánk erejét és nagyságát növeljük és nincs felemelőbb cél előttünk, mint hogy tetteinkkel méltóvá váljunk az Ön hősi életéhez és harcaihoz.
Köszönjük Önnek, hogy megtanított bennünket életünk igazi értelmére, hazánk és a békeszerető emberiség ügyének odaadó szolgálatára, megtanított bennünket dicső Pártunk szeretetére. Köszönjük Önnek, hogy felszabadítónk, példaképünk a nagy Szovjetunió és Sztálin elvtárs iránti hűségre nevel bennünket.
Köszönjük Önnek, hogy megteremtette számunkra a lenini-sztálini Komszomol példája nyomán ifjúságunk nagyszerű szövetségét, a DISZ-t. Köszönjük Önnek, hogy szeretettel és bizalommal tekint a magyar ifjúságra, bízik hazaszeretetükben, és mindig számít az ifjúság lelkes, lendületes alkotómunkájára. Ígérjük Önnek, drága Rákosi elvtárs, hogy egész életünkkel és munkánkkal méltók leszünk erre a szeretetre és bizalomra.
Ön, Rákosi elvtárs arra tanít bennünket, hogy legyünk a szocializmus építésének élharcosai. Ígérjük Önnek, hogy fáradhatatlanul harcolni fogunk hazánk építéséért, ország építő ötéves tervünk végrehajtása érdekében küzdeni fogunk a munka termelékenységének állandó emeléséért, elsajátítva az élenjáró termelési módszereket és a magasabb szakmai tudást. Az első sorokban fogunk harcolni a mezőgazdaság szocialista átalakításáért.
Ön, Rákosi elvtárs azt a feladatot állította elénk, hogy tanuljunk, gazdagítsuk tudásunkat. Ígérjük Önnek: bővíteni fogjuk tudásunkat, ismereteinket, szélesítjük politikai és általános műveltségünket.
Ön arra tanít bennünket, hogy odaadóan harcoljunk a békéért és készüljünk fel drága hazánk függetlenségének megvédésére. Ígérjük Önnek, hogy fokozottabban vesszük ki a részünket az emberiség nagy ügyének, a béke megvédésének harcából. Felkészülünk arra, hogy bármilyen körülmények között képesek legyünk megvédeni drága hazánk szent határait.

Drága Rákosi elvtárs!

Az egész magyar ifjúság hűséget esküszik Önnek, hogy továbbra is mindig és mindenütt szilárdan fogja követni dicső Pártunkat és Önt, Rákosi elvtárs.
Esküszünk, hogy Lenin-Sztálin zászlaja alatt, az Ön vezetésével hűségesen harcolunk a béke és a szocializmus győzelméért.
Esküszünk, hogy hűséggel követjük példaképünket, a dicső Szovjetuniót és a népek vezérlő csillagát, a nagy Sztálint.
Esküszünk, hogy még szilárdabbra fűzzük barátságunkat a hős szovjet ifjúsággal és velük együtt rendíthetetlenül harcolunk a világ haladó ifjúságának egységéért, a tartós békéért, az új háború veszélye ellen.
Éljen sokáig a mi drága édesapánk, bölcs tanítónk és vezérünk, Rákosi elvtárs!
Dicsőség a népek vezérlő csillagának, a nagy Sztálinnak!

3. sz. melléklet

Javaslat
Rákosi elvtárs életrajza szerkesztőbizottságának összetételére

A szerkesztőbizottság a következő elvtársakból áll:

Gerő Ernő
Farkas Mihály
Révai József
Vas Zoltán
Horváth Márton
Friss István
Andics Erzsébet
Bíró Zoltán
Réti László.

Az egyes fejezetek felelős szerkesztését a következőképpen javasoljuk elosztani a szerkesztőbizottság tagjai között:

I.       Gyermekkor.                                                                     Bíró Zoltán
II.       Első lépések a munkásmozgalomban.                                „          „
III.      Hadifogság.                                                                         „          „
         proletárdiktatúráért.                                                          Andics Erzsébet
V.       A Magyar Tanácsköztársaság népbiztosa.                        „          „
VI.      A nemzetközi munkásmozgalom vezérkarában.             Friss István
VII.     Újra a magyar mozgalomban.                                              „          „
VIII.    Az ellenség kezében.                                                       Vas Zoltán
IX.      A második Rákosi-per.                                                      Horváth Márton
X.       A Szovjetunióban a magyar jövőért.                                Farkas Mihály
XI.      A felszabadult Magyarországon - a magyar  
          demokráciáért.                                                                  Révai József
XII.      A fordulat éve.                                                                      „          „
XIII.    Építjük a nép országát.                                                       Gerő Ernő
XIV.    A békéért és a szocializmus építéséért.                              „          „

A szerkesztőbizottság tagjai a rájuk bízott fejezeteken kívül meg kell, hogy ismerkedjenek az egész anyaggal és a többi fejezetekre nézve is megteszik megjegyzéseiket.

Az irodalmi szerkesztésre a következő elvtársakat javasoljuk:
       Kálmán Endre (Pártépítés)
       Fekete Sándor (Szabad Nép)
       Karinthy Ferenc (Írószövetség).

4. sz. melléklet

Rákosi elvtárs 60. születésnapjának megünneplése az iskolákban és az egyetemeken

Rákosi elvtárs születésnapjának megünneplésére az iskolák és egyetemek tanulói a fegyelem megszilárdítására, a tanulmányi színvonal emelésére vonatkozó felajánlásokkal kapcsolódnak be az országos mozgalomba.

1.) Március 8-án általános és középiskolákban, valamint az egyetemeken az ifjúsági szervezetek bevonásával ünnepségek lesznek.
2.) A Titkárság határozata értelmében középiskolai és egyetemi tanulók részére Rákosi Mátyás díjat kell alapítani.

Javasoljuk:

a) Minden évben a középiskolai és szakérettségi tanulmányaikat legjobban végző 500 diáknak egyetemi tanulmányai idejére havi 800 frt-os Rákosi Mátyás-ösztöndíjat adjunk (mostani legnagyobb ösztöndíj 420 frt., szakérettségiseknél kb. 600 frt, demonstrátoroknál 700 frt.). A Rákosi Mátyás-ösztöndíj a tanulmányi előmenetel leromlása esetén megvonható.
b) Az ösztöndíjasokat egész középiskolai (szakérettségis) tanulmányi munkájuk és magatartásuk alapján - a közoktatásügyi miniszter jelöli ki.
c) Az évi Rákosi Mátyás tanulmányi versenyek győzteseit és helyezetteit egyszeri díjjal (500-1500 frt.-ig) és díszoklevéllel kell jutalmazni.
d) A jelenleg egyetemen tanuló legkiválóbb hallgatók között 200 drb. havi 800 frt-os Rákosi-ösztöndíjat kell kiosztani.
e) A Rákosi Mátyás-ösztöndíj alapításáról kormányrendelet jelenjék meg, amelyet a március 8-i iskolai ünnepségeken az iskolák és egyetemek vezetői ismertessék.
f) Az ösztöndíjasokat első ízben 1952 júniusában kell kijelölni.

3.) A Miskolci Műegyetem elnevezéséről március 7-én jelenjék meg kormányrendelet. Március 8-án egyetemi tanárok és hallgatók küldöttsége keresse fel Rákosi elvtársat és ígérjék meg, hogy munkájukkal fogják kiérdemelni a nagy kitüntetést.

[A javaslatok mellett Horváth Márton, az osztály vezetőjének következő megjegyzése található: „Rákosi elvtárs születésnapjával kapcsolatos egyes határozatok végrehajtásának előkészületeiről és újabb javaslatokról szóló információ.
Kérem az elvtársak véleményét.
A 4. pontot (A DISZ javaslata) túlzottnak tartom.
1952. II. 4."
Írásos határozatot nem találtam az ügyiratok között. Mivel a javaslatokat megvalósították, a döntés valószínűleg informálisan született.]

MOL M-KS 276. f. 89. cs. 163. ő. e. (Magyar Országos Levéltár, MDP Agitációs- és Propaganda Osztály.) Gépelt, eredeti, dátum nélküli tisztázat.

Ezen a napon történt október 14.

1906

Megnyílik Budapesten a Társadalomtudományok Szabadiskolája.

1911

Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia Filmgyárat.

1915

Bulgária hadat üzen Szerbiának, ezáltal csatlakozik a központi hatalmakhoz.

1918

Lemond Wekerle Sándor miniszterelnök kormánya.

1926

Lemond Bethlen István miniszterelnök kormánya.

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Személyes sorsok, egyéni életutak

 

A történelem iránt érdeklődők körében egyre nagyobb figyelem övezi a személyes sorsok, az egyéni életpályák alakulását. Jogos elvárás, hogy a múltat kutató szakemberek – történészek, levéltárosok – ne csak a nagy társadalmi, gazdasági, politikai összefüggéseket vizsgálják, hanem emellett a „megélt történelem sokszínűségét” is bemutassák. Hiszen a kortársi tapasztalatok közvetítésével, egy-egy életút részletes megrajzolásával közelebb hozhatják a rég letűnt korszakokat, azok változatos mindennapjait. Az ún. „nagy személyiségek” életrajzai mellett a hétköznapi emberek sorsa is érdeklődésre tarthat számot. Izgalmas feladat nyomon követni, hogy a múltban ki miként cselekedett egy adott élethelyzetben, milyen döntéseket hozott, hogyan vélekedett egy bizonyos történelmi eseményről, vagy milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Mindenki a saját tapasztalatai alapján élte meg az ország sorsfordító pillanatait vagy hosszabb-rövidebb korszakait: a 20. századnál maradva például az első világháborút, az összeomlást, Trianont, a második világháborút, a holokausztot, a több évtizedes kommunista diktatúrát és szovjet megszállást, majd pedig a rendszerváltást s az azt követő éveket.

Az ArchívNet idei 3–4. számának témája: „Személyes sorsok, egyéni életutak”. Technikai okok miatt a két szám külön jelenik meg: a 3-as szeptember 2-án, míg a 4-es a hónap utolsó hetében. A 3. számban három, egymástól teljesen eltérő sorsú személy életútjával ismerkedhetünk meg. A Berkes József, Kántás Balázs, Szabó Piroska és Szerényi Ildikó által közösen jegyzett írásban egy vajdasági születésű, 1920-ban Magyarországra távozott, később pénzhamisítási botrányba keveredett jobboldali, irredenta érzelmű tanító, Bicskey Elek izgalmas története tárul elénk. Sorsa jól példázza, hogy az első világháborút követő impériumváltás hogyan sodort el és tett tönkre életeket, s miként álltak elő olyan kényszerhelyzetek, ahol többnyire csak rossz egyéni döntések születhettek. A kaposvári származású Mautner József – amint ez Farkas Péter írásából kiderül – teljesen más életutat járt be. Nyomdászinasként korán kapcsolatba került a munkásmozgalommal, zsidó származása miatt pedig 1942-ben munkaszolgálatosként a szovjet frontra került, ahonnan megszökött, és beállt a szovjet Vörös Hadseregbe. Kommunista meggyőződésében az 1956-os forradalom és szabadságharc sem ingatta meg. Zsilinszky Antal életpályája mindkettőjükétől eltér. Miklós Dániel dokumentumközléséből megtudhatjuk, hogy a fiatal diplomata – aki egyébként Bajcsy-Zsilinszky Endre unokatestvére volt – a londoni magyar követség titkáraként dolgozott 1941. április 6-ig, amíg Nagy-Britannia meg nem szakította Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot. Ezt követően nem tért haza, hanem az egyik nagy londoni emigráns csoport vezetője lett, nem sokkal később bekövetkezett öngyilkosságáig. Összeállításunkat Pécsi Tibornak a magyarországi cionista mozgalomról, valamint Marosi Tibornak az első tiszti század 1919. évi szegedi megalakulásáról szóló írásaival zárjuk.

 

Budapest, 2019. szeptember 2.

 

A szerkesztők