Tartalékos tisztek '56-os magatartását vizsgáló jelentések a Ganzban

1957–1958 folyamán a pártvezetés tisztogató-átrendező akcióinak lezárásaként befejezték a Ganz Vagon- és Gépgyárban is a náluk foglalkoztatott hivatásos és tartalékos tisztek politikai felülvizsgálatát. A jellemzések hiteles forrásai annak, hogy milyen magatartást tekintettek politikailag megfelelőnek vagy elítélendőnek.


Források

Tartalékos tisztnek javasolt MSZMP-tagok

a.) Osztályhű, párthű magatartást mutatók

[1.] N. N. MEO

Komoly politikai képzettséggel rendelkező elvtárs mint propagandista dolgozik, nevel és tanít pártunk politikájának érdekében. Fegyelmezett, rendszerető jó munkaerő, az ellenforradalmi események alatt nem ingadozott. A Honvédség bátran támaszkodhat reá.
MDP, MSZMP tagsága
Javaslat
MDP-, majd MSZMP-tag, a fentiek ismertetése alapján javasoljuk.
N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[2.] N. N. szül.: 1921. Nagykereki, /N. N./

Az ellenforradalom előtt a villanyszerelő műhelyben dolgozott mint villanyszerelő. Munkáját lelkiismeretesen és pontosan végezte. Az ellenforradalom alatt és után is kiállt a párt politikájának megvalósításáért. Az MDP-nek tagja volt, januárban kérte átigazolását az MSZMP-be. Lelkiismeretes becsületes elvtárs. Vállalatunktól 1957. II. hóban kilépett, mivel személyi ellentétei voltak egyes dolgozókkal. Nagy érdeme van az ellenforradalmárok által az üzemfenntartáson elrejtett fegyverek felkutatásában. Fentiek alapján tiszti állományban való meghagyását javasoljuk.

[3.] 555/4663. N. N. szül.: 1920. Budapest, a. n. N. N.

MDP-tag volt, most MSZMP-tag, alapszervi vezetőségi tag. Az ellenforradalmi időszak alatt rendszeresen bejárt, az ellenőrzése alatt tartotta a műhelyét, mivel ott robbanó és gyúlékony anyagok voltak. A műhelye szintén rendszeresen dolgozott, nem állt le, amikor voltak a sztrájk felhívások. Javasoljuk rendfokozatának meghagyását.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[4.] 523/4663. N. N. szül.: 1921. Dég, a. n. N. N.

Csendes természetű, a párt mellett kiállt a többi műszaki vezetővel együtt. MSZMP-tag, nem túlságosan harcos szellemű, de becsületes dolgozója a társadalomnak. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[5.] N. N. 545. m.

Agilis elvtárs, az alapszerv politikai munkáját, mint pártcsoportbizalmi végzi. KISZ vezetőségi tag, népszerű a fiatalság körében, az 545. műhelyben a kommunista ifjúság megszervezésében igen nagy része van.
Javaslat
MDP majd az MSZMP tagja, párthű harcos kiállásáért javasoljuk.
N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[6.] N. N. 545. m.

Munkásosztályhoz hű, megbízható, becsületes, parasztszármazású elvtárs, aki az ellenforradalmi időben megállta a helyét. Agitált a fiatalok között a disszidálás ellen, helyeselte a SZU segítségét az ellenforradalmi bandák leverésére.
Párttagság
Javaslat
MDP majd MSZMP tagja, a fentiek alapján javasoljuk.
N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[7.] 720/487. N. N. szül.: 1922. Balatonszabadi, a. n. N. N.
Mint alapszervi titkár az ellenforradalom alatt is töretlenül kitartott a marxi-lenini eszme mellett. Ezzel a magatartásával sok dolgozó megbecsülését vívta ki. Amikor a munkástanács a gyár vezető kádereinek leváltását tervezte, az ellen az első sorban harcolt és szervezte a becsületes dolgozók ellenállását. Jelenleg is, mint alapszervezeti titkár dolgozik. Javasoljuk rendfokozatának megtartásában.
                                                                                                         N. N. .[aláírás] N. N.[aláírás]

[8.] 720/487. N. N. szül.: 1931. Zsip, a. n. N. N.

Az ellenforradalom alatt a BM operatív csoportjánál dolgozott, részt vett az épület közvetlen védelmében, és napokon át harcolt az ellenforradalom ellen. Párttag és a gyári KISZ vezetőségének, és agitációs bizottságának tagja. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[9.] N. N. szül.: 1916. Dévaványa, a. n. N. N.

1956 nyarán szerelt le, addig, mint aktív katonatiszt teljesített szolgálatot éveken keresztül. Ahogy visszakerült műhelyünkbe bizonyos fokig sértődött volt. Az ellenforradalom ideje alatt nem tapasztaltunk nála demokrácia-ellenes megnyilvánulást itt az üzemben, hanem igyekezett egyes demagóg hangokat leszerelni. Ennek ellenére a pártba csak többszöri vele való beszélgetés után áprilisban lépett be. Az elvtársat rendes, becsületes embernek tartjuk, akit ülnöknek is javasoltunk, és az alapszerv vezetőségének is tagja. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[10.] 620-6/4663. szül.: 1923. a. n. N. N.

N. N. elvtárs, az üzemfenntartás dolgozója. Jelenleg a 620-6. villamos műhely művezetője. Az MDP-nek tagja volt, az ellenforradalom ideje alatt jól megállta a helyét, a párttal állandóan tartotta a kapcsolatot, műhelyében igyekezett a hőbörgőkkel szemben fellépni, és a termeléssel foglalkozni. Az ellenforradalmi idők alatt dolgozóinak többségét sikerült megnyerni, munkába állítani. Így biztosították a villamosenergia-szolgáltatást. A sztrájkolókkal szemben munkára szólította fel, mint művezető a műhely dolgozóit. Amikor a párt kitiltásával foglalkoztak a munkástanácsnál, és a főosztályvezetőt is ki akarták tiltani a gyárból, N. N. elvtárs  és a műhelyben lévő kommunisták aláírást gyűjtöttek, a párt és a főosztályvezető mellett. Az MSZMP-be belépett, a múltban is vezetőségi tag volt, jelenleg is az MSZMP vezetőségi tagja. Tartalékos tisztnek továbbra is javasoljuk.

Budapest, 1957. szeptember hó 23.

                     N. N. [aláírás]                  N. N. [aláírás]              N. N. [aláírás]

 

[11.] 523/0531. N. N. szül.: 1931. Debrecen, a. n. N. N.

Az ellenforradalom idején, mikor az üzemi munkástanács azzal foglalkozott, hogy legyen-e az üzemben párt vagy nem, ill. ne legyen, akkor ő határozottan kiállt a párt mellett és kijelentette, hogy a pártra szükség van, és a tanács a termeléssel foglalkozzon és ne a párttal, meg a sztrájk szervezésével. Ez a határozott fellépés maga után vonta, hogy a többi becsületes dolgozó is csatlakozott az ő véleményéhez, evvel meg tudták hiúsítani a párt szétverését. MDP-tag volt, most MSZMP-tag, pártbizalmi. Javasoljuk a rendfokozatának meghagyását.
                                                                                                      N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[12.] Vg. II. sz. term. főn.

715/465 N. N. szül.: 1930. a. n. N. N.
MDP-tag volt, jelenleg MSZMP-tag. Iskoláit a Szovjetunióban végezte, és így is viselkedett, és jelenleg is ez tapasztalható nála. Részt vett a gyár fegyveres védelmében. A lakóterületén pedig, mint tolmács segített a szovjet seregeknek felszámolni az ellenforradalmi gócokat. Most, mint a Vagon Gyáregység II. sz. termelési főnökhelyettese végzi a munkáját jól. Rendfokozatának meghagyását javasoljuk.
                                                                                    N. N. [aláírás]           N. N. [aláírás]

 

b.) Munkásőrök, karhatalmi csapat tagjai

[1.] N. N. szül.: 1921. Újszász, /N. N./

Az ellenforradalom előtt és jelenleg is az Anyag- és áruforgalmi főoszt. vezetője. Az ellenforradalom alatt részt vett a gyári fegyveres őrség megszervezésében, majd az ellenforradalom után aktívan harcolt a gyárunkban lévő ellenforradalmi elemek ellen. Az MSZMP-be megalakulásakor belépett, és részt vett annak megszervezésében. A gyári Munkásőrségnek megalakulásától kezdve mint nehézfegyvernemű rajparancsnok tagja. Fentiek alapján javasoljuk tiszti rangjának megtartását.

[2.] N. N.

Tartalékos tiszti beosztásra továbbra is javasoljuk. Jelenleg is a karhatalomnál teljesít szolgálatot.
N. N. előadó
Budapest, 1957. október 3.

[3.] N. N. 545.

Politikailag megbízható, jó elvtárs, aki az ellenforradalom alatt, a Népköztársaság karhatalmában tevékenyen részt vett a fasiszták elleni harcban, ezért kormány kitüntetésben is részesült.
Párttagság
Javaslat
MDP majd MSZMP tagja, osztályhűség alapján javasoljuk.
                                                                                                         N. N. [aláírás] N. N. [aláírás]

[4.] Kilépett '57. VII. 25.

N. N. szül.: 1920. Felsőszeli, a. n. N. N.
MDP-tag volt, most MSZMP-tag, munkásőr. Az ellenforradalom időszakában rendszeresen bejárt. Rendszerető, szorgalmas munkaerő, egy hibát azonban elkövetett, a fizetése miatt önkényesen kilépett, de véleményünk szerint emiatt nem lehet őt megfosztani rendfokozatától. Javasoljuk rendfokozatának meghagyását.
                                                                                    N. N. [aláírás]           N. N. [aláírás]

c.) Önkritikát gyakorló személyek

[1.] N. N.

Az októberi időkben, kezdetben jobboldali elemek befolyása alatt állt. Ennek hatására - bár nem vett részt semmiféle ellenforradalmi cselekményekben - szimpatizált az ellenforradalommal. Annak dacára, hogy ő maga is MDP-tag volt, egy időben pártellenes kijelentéseket tett. Később belátta hibáit, s az MSZMP megalakulása után /1957 januárjában/ belépett a pártba. Tartalékos tiszti állományban meghagyni javasoljuk.
Budapest, 1957. október 3.
N. N. előadó

[2.] N. N.

Üzemünk lapjának a „Motor"-nak volt felelős szerkesztője. Az ellenforradalom előtt a Petőfi--kör szelleme megmérgezte az ő gondolkodását is. Az értelmiség vezető szerepét elismerte, támogatta az erre vonatkozó törekvéseket. Később azután 1957 elején megváltozott az álláspontja, majd belépett a pártba is. Jelenleg már nem dolgozik nálunk. Tartalékos tiszti beosztásában továbbra is meghagyni javasoljuk.
Budapest, 1957. december 23.                                                             N. N. [aláírás]
                                                                                                            szem. előadó
VIII. ker. Kiegészítő Parancsnokságnak elküldve

d.) Semleges magatartásúak

[1.] N. N.

A Motorgyártásnál mint a tervcsoport vezetője dolgozik. Munkájával meg vannak elégedve. Tagja a Motorgyári Egyeztető Bizottságnak. Az ellenforradalmi események idején tartózkodó álláspontra helyezkedett. Igyekezett mindenfajta politikai állásfoglalástól távol tartani magát. Tagja volt az MDP-nek. Jelenleg MSZMP-tag. Semmi olyan cselekedetéről nem tudok, ami méltatlanná tenné a tart. tiszti rendfokozatra.
                     '957. IX. 24.                                                        N. N. [aláírás]

[2.] N. N. elvtárs a 620-3. csőszerelő műhely dolgozója, MDP-nek tagja volt, az ellenforradalmi idők alatt semmiféle tevékenységet nem fejtett ki, csendes viselkedésű, jól dolgozó, a hőbörgésben nem vett részt. Csendes szemlélője volt az eseményeknek. Márciusban lépett be a pártba, jelenleg a 24. alapszervezetben vezetőségi tag.
N. N. a fent említett viselkedése miatt /nem állt ki a párt mellett/ nem javasolja, N. N. és N. N. elvtárs javasolja.
1957. szeptember hó 23.
                                 N. N. [aláírás]      N. N. [aláírás]                N. N. [aláírás]

Ezen a napon történt február 28.

1957

Az Úttörő Központ kommunista frakciójával folytatott megbeszélésen kiderült: a többség nem híve az egységes szervezetnek, félnek a KISZ-...Tovább

1994

Az ENSZ által Bosznia-Hercegovina fölött elrendelt tiltott repülési zónában a Szövetség repülői lelőnek – a tilalmat megsértő – négy harci...Tovább

1997

Budapesten kitör a „Postabank-pánik”.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt 18 évben az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Beköszöntő

Földkérdés, paraszti társadalom – II.

„Parasztság és magyarság a történelem ábráján gyökeresen egybefonódott” – írta a Magyar Országos Levéltár egykori munkatársa, Szabó István történész egyik tanulmányában. A magyar népi mozgalom képviselőihez hasonlóan ő is úgy vélte, hogy a parasztság felemelése, helyzetének gyökeres javítása nélkül nem lehet megteremteni az új Magyarországot. A magyarság jövője attól függ – állapította meg egy másik művében –, hogy mennyire sikerül a parasztságot „nemcsak formailag, de kultúrában, szellemben a nemzet tagjává tenni, sőt annak vezetését kezébe adni”.

A parasztság évszázadokon át a magyar társadalom legkiszolgáltatottabb rétege volt. Történetének egyik meghatározó vonását a földéhség képezte: nagyon sokan még az 1848-as jobbágyfelszabadítást követően sem jutottak saját földhöz. Vágyálom maradt Németh László Kert-Magyarországról alkotott szép elképzelése, mely szerint a társadalmi kiegyenlítődés jegyében jól gazdálkodó kisbirtokok, tökéletesen ápolt kertek ezrei lepik el az országot, és ezáltal új kultúrtáj jelenik meg. A valóságban ennek pont az ellenkezője következett be a két világháború közötti időszakban. Amint azt Kovács Imre is megírta 1937-ben megjelent, nagy visszhangot – és a hatalom éles tiltakozását – kiváltó szociográfiájában (A néma forradalom), a korabeli agrárlakosság 40%-a nem rendelkezett földtulajdonnal. Az öt kataszteri holdon aluli törpebirtokosokkal, a bérlőkkel és a mezőgazdasági munkásokkal együtt számuk elérte a hárommilliót. A hárommillió agrárproletár a mezőgazdasággal foglalkozók több mint kétharmadát, az egész magyar társadalom mintegy harmadát tette ki. „Magyarország – proletárország” – vonta le keserű következtetését Kovács Imre.

A második világháború befejezését követően úgy tűnt, reális esély van a krónikus földéhség csillapítására. Az 1945-ös földreform során elkobozták a nagyobb birtokokat, és csaknem 650 ezer embert juttattak több mint hárommillió kataszteri holdhoz. Ez a kisgazdaságok számára kedvező időszak azonban igen rövidnek bizonyult, mivel nemsokára megindult a „téeszesítés” folyamata, és az új földtulajdonosokat néhány év leforgása alatt szovjet típusú termelőszövetkezetekbe kényszerítették. Tömegessé vált a földtől való menekülés, a hagyományos paraszti társadalom és életforma pedig eltűnt.

Az ArchívNet idei 5–6. számának fő témája: „Földkérdés, paraszti társadalom”. Technikai okok miatt a két szám külön jelenik meg: az 5-ös december 6-án, míg a 6-os ugyanezen hónap 20-án. A most megjelenő 6. szám első írásának szerzője, Tóth Judit azt mutatja be Tótkomlós példáján keresztül, hogy miként zajlottak le a Rákosi-korszakban a mezőgazdasági versenyek, és azok milyen szerepet töltöttek be az 1950-es években. Katona Klára rendőrségi iratok segítségével illusztrálja, hogyan élte meg a parasztság a konszolidálódó Kádár-rendszerben a téeszesítés befejezését. Tóth-Bartos András a magyar kormány 1940–1944 közötti észak-erdélyi birtokpolitikáját jellemzi, kiemelve, hogy a fő cél az erdélyi magyarság gazdasági pozíciójának megerősítése volt. Az ArchívNet alapvetően 20. századi, ritkább esetben a 19. század második feléből származó forrásokat közöl, ezúttal azonban kivételt teszünk Hegedűs István 18–19. századi forrásokat feldolgozó írásával. E dokumentumközlés ugyanis rávilágít a 20. századi magyar agrárkérdés történeti előzményeire. Nem kapcsolódik a tematikához, de érdekfeszítő a szám utolsó két írása is: Cseh Valentin a csepeli kikötőkomplexum működésének első időszakát vizsgálja, míg B. Stenge Csaba a Németországot megszálló amerikai csapatok és a menekült magyar nők kapcsolatának 1945 nyarán keletkezett verses emlékét idézi fel.

Budapest, 2019. december 20.

A szerkesztők